obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
ČO MÁME NOVÉ?
+ O NÁS
- NAŠI ZAKLADELIA
   + Dejiny našej kongregácie
   Páter Gabriel Schneider
   bl. Alexia le Clerc
   sv. Peter Fourier
+ KOMUNITY a KONTAKTY
PROVINCIA
+ MATERSKÁ ŠKOLA
ABSOLVENTI MŠ ALEXIA
SPOLUPRACOVNÍCI
FOTOGALÉRIA
- INTERNÉ
- LINKY
Kniha návštev
Mapa servera
 
 
 
BLOGY SESTIER
Naša organizácia Kongregácia školských sestier de Notre Dame spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
znakbiely.jpg
 
 Dejiny kongregácie   
  
Dejiny Kongregácie školských sestier de Notre Dame nie je možné oddeľovať od priebehu dejinných udalostí, lebo jej samotný vznik bol reakciou na sociálnu situáciu vo svete. Naše Konštitúcie majú základ v Reholi svätého Augustína a vo Veľkých konštitúciách svätého Petra Fouriera, ktoré v roku 1645 definitívne schválil pápež Inocent X. Korene Kongregácie de Notre Dame siahajú do konca 16. storočia. Podobne, ako iné rády, aj táto kongregácia vznikla v dobe silne ovplyvňovanej  predchádzajúcim Tridentským koncilom.     
Jej zakladatelia sú: sv. Peter Fourier, bl. Alexia le Clerc, p. Gabriel Schneider.    
 
Sv. Peter Fourier sa narodil 30. novembra 1565 v Mirecourte v Lotrinsku. Filozifické a teologické štúdia vykonal na univerzite v Pont–á– Mousson. Ako dvadsaťročný vstúpil do komunity kanoníkov v Chaumousey. Štyridsať rokov pracoval vo farnosti Mattaincourt. Svojím obetavým kňazským životom a sociálnou činnosťou obnovil náboženský život vo farnosti. Spolu s Alexiou le Clerc v roku 1597 založil nový rád na výchovu a vzdelanie dievčat. Zomrel vo vyhnanstve vo Francúzsku 9. decembra 1640. Sv. Otec Lev XIII. ho kanonizoval 27.mája 1897.    
Do základu rádu vložil chudobu a pokoru. Jeho heslo bolo: Nikomu neškodiť, všetkým osožiť.“   
fourier.jpg
alexia.jpg
 
Alexia le Clerc sa narodila 2. februára 1576 v Remiremonte v Lotrinsku. Na Vianoce v roku 1597 pri polnočnej sv. omši sa celkom zasvätila službe Božej. Spolu so svojím duchovným otcom sv. Petrom Fourierom uskutočnila revolučnú myšlienku výchovy a vzdelania ženskej mládeže v novom ženskom ráde s názvom: „Kanonistky sv. Augustína z kongregácie de Notre Dame“. V roku 1606 založila materinec v Nancy, ktorý viedla takmer do svojej smrti – 9. februára 1622. Sv. Otec Pius XII. ju vyhlásil 4.mája 1947 za blahoslavenú.  Svojím spolusestrám odporúčala jednotu a lásku. Jej životné heslo bolo: Konať čo najviac dobra.“.   
Nový rád sa šíril veľmi rýchlo. V roku 1734 dcéry bl. Alexie prišli do Bavorska do Stadtamhofu. Odtiaľ ich v roku 1747 pozvala cisárovná Mária Terézia do Bratislavy, kde pôsobili až do sústredenia v roku 1950. Keď sa kláštor v Stadtamhofe stal korisťou sekularizácie v roku 1809 tamojšie sestry odišli do kláštora v Bratislave.    
Za pokračovanie kláštora Stadtamhofe možno pokladať Kongregáciu chudobných školských sestier de Notre Dame založenú bývalou žiačkou sestier de Notre Dame v Stadtamhofe Karolínou Gerhardingerovou, sestrou Teréziou od Ježiša. Táto Kongregácia mala svoje sídlo v Mníchove. Za blahoslavenú bola vyhlásená sv. Otcom Jánom Pavlom II. 17. novembra 1985.   
srgerhardingerova.jpg
schneider_.jpg
Zakladateľom kongregácie Chudobných školských sestier de Notre Dame v Čechách je jednoduchý horlivý kňaz páter Gabriel Schneider. Narodil sa 20. marca 1812 v Křemži pri Českých Budějoviciach. Po skončení teologických štúdií pôsobil ako kaplán na Domažlicku, nakoniec v Hyršove. Tu spoznal, že starosť o kresťanskú výchovu dieťaťa je jednou z najdôležitejších a najnaliehavejších povinnosti. Tejto úlohe chcel zasvätiť všetky svoje sily. Preto túžil založiť v Hyršove kláštor, do ktorého by povolal rehoľné učiteľky. V tejto záležitosti najprv vyjednával v Štýrskom Hradci a potom nadviazal styky s Chudobnými školských sestrami de Notre Dame, ktoré mali svoje sídlo v spomenutom Mníchove.   
Škola, internát i kláštor stáli už pripravené, ale štyri roky vyjednávaní sa ukázali ako bezvýsledné. Preto na radu českobudějovického pána biskupa Jána Valeriána Jirsíka a iných vplyvných osobností bol na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie – 15. august 1853 položený základný kameň samostatnej Kongregácie chudobných školských sestier de Notre Dame v Čechách.   
V ten deň sa totiž uskutočnila prvá profesia dvoch noviciek obliekaných v Hyršove a šesť postulantiek prijalo rehoľné rúcho. Nasledujúci rok sa celá komunita presťahovala do bývalého minoritského kláštora v Horažďoviciach, ktorý sa stal materincom Kongregácie.    
Odvtedy patril celý život p. Gabriela Schneidra sestrám a Kongregácii. Prekonával mnohé ťažkostí, až celkom vyčerpaný dokonal svoj život v Prahe v Ústave sv. Anny dňa 15. februára 1867. Je pochovaný na vyšehradskom cintoríne. Ku koncu života p. Gabriela Schneidra mala Kongregácie v šestnástich domoch 93 členiek. Mal neochvejnú dôveru v Božiu prozreteľnosť, svedčil o nej svojím heslom: „Až doteraz nám Pán pomáhal!“   
horazdovice1.jpg
srfranzova.jpg
 
Za prvú generálnu predstavenú Kongregácie chudobných školských sestier de Notre Dame bola v roku 1854 zvolená sr. M. Terézia Franzová. Na pozvanie kaločského arcibiskupa Jozefa Kunszta odišla s niekoľkými sestrami do Kaloče, kde plánovala presídliť materinec, s čím pochopiteľne nesúhlasil zakladateľ p. Gabriel Schneider. Keď v roku 1864 bola zvolená nová generálna predstavená sr. M. Nepomucena Grállová, sr. Terézia Franzová založila v Kaloči samostatnú vetvu Kongregácie de Notre Dame.   
Kolískou Kongregácie chudobných školských sestier v Čechách bol teda Hyršov. V nasledujúcom roku materincom Kongregácie sa stali Horažďovice a Hyršov prvou filiálkou.    
Počas generalátu Ct. Matky sr. M. Cyrily Maršíkovej prevzali sestry v roku 1910 činnosť v USA.    
Najväčší rozmach a rozkvet Kongregácia prežívala v roku 1924-1936. Vtedy mala Kongregácia 1085 profesiek a 72 noviciek, ktoré pôsobili v 128 domoch v Československej republike a v USA. V tejto dobe viedla Kongregáciu Ct. Matka sr. M. Salézia Havlíková. V roku 1930 bola Kongregácia rozdelená na štyri provincie: americkú, českobudejovickú, mariánskolázenskú a pražskú. Domy na Slovensku patrili do českobudejovickej provincie.    

(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web